Ochrana osobných údajov:Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a. s., sídlo: Červeňova 18, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 822 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 2831/B

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Ing. Juraj Lanc, 0908865401, juraj.lanc@universal.sk

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:
vykonávania finančného sprostredkovanie v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní,
vrátane identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie;
plnenia zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných
strán, resp. kde je dotknutá osoba osobou konajúcou v mene zmluvnej strany, alebo aby
sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
výkonu marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa, vrátane organizovania
marketingových kampaní a súťaží, evidencie súťažiacich a zverejnenie výhercov;
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. Zákon o finančnom
sprostredkovaní, Zákon o ochrane pred legalizáciou, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a pod.);
používania služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií
klienta, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií na portáli iŠanón klientom, ktoré
prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu iŠanón, ako aj

prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorý je prístupný pre klienta na internetovej adrese
„isanon.sk“ resp. „isanon.universalsk.sk“.

Právny základ spracovania osobných údajov
vykonávania finančného sprostredkovanie v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní,
vrátane identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
(§ 31 ods. 1 písm. a) Zákona o finančnom sprostredkovaní);
plnenia zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných
strán, resp. kde je dotknutá osoba osobou konajúcou v mene zmluvnej strany, alebo aby
sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia;
výkonu marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa, vrátane organizovania
marketingových kampaní a súťaží, evidencie súťažiacich a zverejnenie výhercov čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia;
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. Zákon o finančnom
sprostredkovaní, Zákon o ochrane pred legalizáciou, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a pod.) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia;
používania služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií
klienta, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií na portáli iŠanón klientom, ktoré
prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu iŠanón, ako aj
prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorý je prístupný pre klienta na internetovej adrese
isanon.sk“ resp. „isanon.universalsk.sk“čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 
2 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B


Kategórie dotknutých osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného
pobytu, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, štátna príslušnosť,
druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej
evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo
evidencie, údaje týkajúce sa záväzkového vzťahu medzi zmluvnou stranou a
prevádzkovateľom, údaje o plnení záväzkov zmluvnej strany voči prevádzkovateľovi, údaje
o zamestnávateľovi, pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, služobnom
pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom vzťahu, o dosiahnutom
vzdelaní.

Príjemcovia, kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám okrem prípadov,
keď povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny
predpis, alebo ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a
dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje najmä
Národnej banke Slovenska,
orgánom činným v trestnom konaní,
Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru,
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
subjektom, s ktorými prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti
s výkonom finančného sprostredkovania v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní
(najmä banky, poisťovne, zaisťovne, sporiteľne, leasingové spoločnosti, investičné
spoločnosti obchodníci s cennými papiermi, doplnkové dôchodkové spoločnosti,
dôchodkové správcovské spoločnosti a pod.),
subjektom, s ktorými prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti
s poradenskými činnosťami, s právnymi službami, s výkonom dodávateľských činností vo
vzťahu k informačnému systému a pod.

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje, okrem osobitných prípadov, napr. v
prípade marketingových kampaní a súťaží. V prípade marketingových kampaní a súťaží sú
osobné údaje (a to meno a priezvisko), na základe vopred udeleného súhlasu dotknutých osôb
zverejnené primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch a na
internetovej stránke.

Tretie krajiny, do ktorých prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú na určitý čas do splnenia účelu, na ktorý sa osobné údaje
vyžadujú a následne v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa archivácie.
 
3 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/Bdokumenty týkajúce sa finančného sprostredkovanie v zmysle Zákona o finančnom
sprostredkovaní po dobu najmenej 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí
finančnej služby;
výkon marketingovej činnosti po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas, príp. po
kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje
sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas dotknutá osoba
poskytla;
používania služieb iŠanón po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas, príp. po
kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje
sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas dotknutá osoba
poskytla;
vymáhanie pohľadávok/súdne spory – po dobu 10 rokov.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba právo:
požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia:
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba právo na to,
aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. So zreteľom na účely spracúvania dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo
dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje,
za predpokladu, že:
a) osobné údaje nie potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta
voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe
mladšej ako 16 rokov.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich
spracúvanie je potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 
4 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B


e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to
bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá
osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a) napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného

nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú
len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z
dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá
dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania zrušené.
právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba
právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe:
právneho základu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania
v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, s

výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov
verejného záujmu.
právo odmietnuť profilovanie podľa čl. 22 Nariadenia: Dotknutá osoba právo odmietnuť,
aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane

profilovania.
právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo
na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, pričom právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli
získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie
prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“), pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany

osobných údajov,
v prípade udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať listinne do sídla spoločnosti UMD, alebo elektronicky na
ustredie@universal.sk
 
5 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B


Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava prevádzkovateľ tieto zásady spracúvania
osobných údajov:
a) zásada zákonnosti
Osobné údaje spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.
b) zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje sú získané len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel.
Ďalej takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom,
nespracováva.
c) zásada minimalizácie údajov
Spracúvané len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu
ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
d) zásada správnosti
Spracúvané sú len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sa zistí, že osobné údaje nie sú
správne, prevádzkovateľ prijme všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.
e) zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného
účelu. Po dosiahnutí účelu sú osobné údaje zlikvidované; s výnimkou prípadov, kedy je
prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovať v súlade s právnymi predpismi.
f) zásada integrity a dôvernosti
Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom
prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia.
g) zásada zodpovednosti
Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov v súlade s Nariadením,
Zákonom o ochrane osobných údajov a iných relevantných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ je povinný tento súlade vedieť preukázať.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, ustanovení Zákona o osobných údajoch alebo osobitného zákona, alebo na základe
súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi všetky požadované osobné údaje a
informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Medzi právne predpisy,
ktoré ustanovujú povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú
spracúvanie osobných údajov patria najmä
Zákon o finančnom sprostredkovaní,
Zákon o ochrane pred legalizáciou,
Nariadenie,
Zákon o ochrane osobných údajov,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
Ustanovenia ostatných právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť
prevádzkovateľovi osobné údaje týmto nie sú dotknuté.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, o.i. aj vtedy, ak
 
6 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B


spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy,
spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby,
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje vyššie uvedený právny základ

spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so
súhlasom dotknutej osoby. Takto poskytnutý súhlas dotknutej osoby je dobrovoľný,
prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru.

Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje zákon,
môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v elektronickej a listinnej forme.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe automatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo dotknutej osoby podať žiadosť
1. Žiadosť je dotknutá osoba oprávnená podať v listinnej alebo elektronickej podobe.
2. Listinne podaná žiadosť musí byť doručená na adresu sídla UMD.
3. Žiadosť podaná elektronicky musí byť doručená na mailovú adresu:
ustredie@universalsk.sk.
4. Spoločnosť UMD je povinná poskytnúť informácie v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá
osoba, informácie môže spoločnosť UMD poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže
svoju totožnosť iným spôsobom.
5. Spoločnosť UMD poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práva na prístup
k osobným údajom, práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných
údajov, práva na prenosnosť, práva namietať spracúvanie osobných údajov, práva

namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov (ďalej len „práva dotknutej osoby“).
6. Spoločnosť UMD je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa
prijali na základe jej žiadosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby, bez zbytočného odkladu,
najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže spoločnosť
UMD v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o
ďalšie dva mesiace. Spoločnosť UMD je povinná informovať o každom takom predĺžení
dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia
 
7 UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B


lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, spoločnosť UMD
poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie
informácie iným spôsobom.
7. Ak spoločnosť UMD neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne
najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, je povinná informovať dotknutú osobu
o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
8. Informácie, ktoré je spoločnosť UMD povinná poskytovať dotknutej osobe v prípade, ak
osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, ako aj v prípade, ak nie sú získané od
dotknutej osoby a oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s právami dotknutých osôb
a oznámenia porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe sa poskytujú
bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná,

najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosť UMD môže
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie
informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie
alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie
požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
9. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje spoločnosť
UMD.
10. Spoločnosť UMD môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na
potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej
osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s uplatnením jej práva na prístup k osobným
údajom, práva na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, práva
na prenosnosť osobných údajov a práva namietať spracúvanie osobných údajov;
ustanovenie čl. 11 Nariadenia tým nie je dotknuté.

a) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu
údajov podľa bodu 2. písm. d) 2.4. tohto článku na základe dokumentov, údajov alebo
informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom,
úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného a
nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na
základe splnomocnenia v rozsahu údajov podľa bodu 2. písm. a) v jej doklade
totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
b) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti
a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade
totožnosti.